ZAPYTANIA
OFERTOWE

English version  

     Sprawdź pocztę przez www
  S.GŁÓWNA OFERTA O FIRMIE KONTAKT GALERIA
 
 

ZAPYTANIA OFERTOWE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 lipca 2016 - PROJEKT BUDOWLANY...

ZAPYTANIE OFERTOWE
oparte o zasadę konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Nazwa nadana przez Zamawiającego:
Wdrożenie innowacyjnej technologii prośrodowiskowej w firmie MAGNEZYTY "GROCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO .pdf
KARTA GWARANCYJNA .pdf
PROJEKT UMOWY .pdf
FORMULARZ OFERTOWY .doc
WYKAZ OSÓB .doc
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA .doc

12 sierpnia 2016: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY .docx
12 sierpnia 2016: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY .pdf

 
   MAGNEZYTY "GROCHÓW" S.A. Grochowa 3, 57-257 Brzeźnica, tel/fax. 074 8170907, 074 8170908                                            (c) wojocki.com 2008